Praha a Střední Čechy

Praha bývá nazývána srdcem Evropy, a to nejen díky své geografické poloze. Je tradičním sídlem českých knížat a králů, ale sídlilo tu i několik římských císařů. nesmíme zapomenout ani na území středních Čech, bez kterých by Praha nemohla dosáhnout své slávy – jsou jí krkem, bez nějž by nebylo hlavy. Kromě úrodných zemědělských ploch region oplýval především nerostným bohatstvím. Zdejší revír ve středověku poskytoval přibližně jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

 


Ráz krajiny

Takzvaná středočeská kotlina se postupně zvedá téměř do všech stran směrem ke státním hranicím od údolí Vltavy a široké polabské nížiny, které jsou hlavně v severní části významnými zemědělskými oblastmi. Ostatnímu území dodávají na zajímavosti převážně zalesněné mírné kopce a pahorkatiny.

Z nich je nejvýznačnější pohoří Brdy, které začíná na jihozápad od Prahy a táhne se další desítky kilometrů, dále Český kras (vápencový), Křivoklátsko s hlubokými lesy... Ve středověku byla klíčová bohatá naleziště stříbra u Kutné Hory.

 

Události a osobnosti

Praha bývá nazývána srdcem Evropy, a to nejen díky své geografické poloze. Je tradičním sídlem českých knížat a králů, ale sídlilo tu i několik římských císařů. Patří k nejkrásnějším městům v Evropě – vedle členitého, zajímavého střídání vrchů, údolí a plání přispívají k její malebnosti záhyby řeky Vltavy.

Ovšem nesmíme zapomenout ani na území středních Čech, bez kterých by Praha nemohla dosáhnout své slávy – jsou jí krkem, bez nějž by nebylo hlavy. Kromě úrodných zemědělských ploch region oplýval především nerostným bohatstvím. Zdejší revír ve středověku poskytoval přibližně jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

V průběhu staletí byla Praha svědkem mnoha převratných událostí. Namátkou připomeňme založení pražského biskupství (993) a arcibiskupství (1344), vznik pražské univerzity (1347), první kázání Jana Husa v Betlémské kapli (1402) a počátek reformace, stavovské povstání a bitvu na Bílé Hoře (1620), jedné z klíčových událostí počátku třicetileté války, po které byly do té doby převážně protestantské Čechy i Morava často i násilně rekatolizovány.

 

Stověžatá destinace

Historické jádro zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a množství dochovaných světských i církevních architektonických památek lákají do Prahy každý rok miliony turistů z celého světa – po Londýně, Paříži, Vídni, Madridu a Berlíně je šestým nejnavštěvovanějším městem Evropy.

Pražská městská památková rezervace i komplex Pražského hradu patří k největším svého druhu na světě. Přívlastek Praha stověžatá se vžil od 19. století. Tehdy historici počítali pražské věže – bez věží soukromých domů a vodáren – a dospěli k číslu 103.

 

Vznik českého státu a jeho christianizace

Středočeskou kotlinu, ve které Praha leží, obývaly původně germánské kmeny, v 6. století začali oblast osídlovat Slované. Základy českého státu tu v 9. století položil Bořivoj, první český historicky doložený a zároveň také pokřtěný kníže. Bořivojem založená přemyslovská knížecí a posléze královská dynastie tak byla od samého vzniku křesťanská a má hlavní zásluhu na christianizaci českých zemí.

Dodnes o tom svědčí velké množství Přemyslovci založených kostelů i klášterů jak v Praze – např. rotunda sv. Víta postavená roku 926, chrám sv. Jiří a první klášter v Čechách na Pražském hradě, baziliky sv. Vavřince a sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mužský benediktinský klášter v Břevnově, premonstrátský klášter v Praze na Strahově, cisterciácký klášter na Zbraslavi nebo Anežský klášter klarisek na Starém Městě – tak i mimo ni, jako středisko slovanské vzdělanosti, Sázavský klášter a mnohé další.

Anežčin manžel Václav I. po roce 1231 zahájil stavbu opevnění Starého Města. Nejpozději od doby založení Hradu byl osídlen i levý břeh Vltavy, tedy podhradí, kterému udělil roku 1257 Přemysl II. Otakar městská práva. Tak vzniklo Menší město pražské – dnešní Malá strana.

Přemyslovská dynastie vládla českým zemím 400 let. Když byl v roce 1306 v Olomouci zavražděn Václav III., na český trůn usedl manžel přemyslovské princezny Anny, Jindřich Korutanský. Místo potřebné konsolidace ale nechal stát zchudnout a rozklížit.

Čeští pánové se jej proto rozhodli sesadit a zosnovali sňatek poslední svobodné dcery Václava II. – Elišky Přemyslovny – s římským císařem Janem Lucemburským. Když Jan přijel v čele říšské armády, Jindřichovi nepomohlo ani to, že jeho korutanští žoldnéři obsadili Prahu a tehdy druhé nejvýznamnější české město Kutnou Horu. Převrat byl dokonán a Lucemburkové v Čechách vládli dalších asi 100 let.

Kvůli významu Kutné Hory, která se v jednu dobu mohla stát i hlavním městem království, byl v roce 1142 v nedalekém Sedlci založen první cisterciácký klášter v Čechách. Společně s chrámem sv. Barbory v Kutné Hoře je klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie zapsán do seznamu UNESCO. Kromě zmiňované Kutné Hory měla horní právo také města Čáslav, Kolín či Příbram, která byla v majetku pražského biskupství.

Na území středních Čech lze najít také nejstarší poutní místo spojené se svatováclavskou tradicí – Starou Boleslav. U dveří zdejšího kostela sv. Kosmy a Damiána byl (asi roku 935) úkladně zavražděn kníže Václav. O století později (1039) tu kníže Břetislav I. postavil nad místem smrti svého předka baziliku sv. Václava, při níž také založil kolegiátní kapitulu sv. Kosmy a Damiána (nejstarší kapitulu v Čechách).

Kapitula měla pečovat jak o svatováclavské poutní místo, tak i všeobecně o kult „vévody české země“. Později jí bylo svěřeno do péče i Palladium země české (viz box), které se svatováclavským kultem souvisí. Dnes se palladium uchovává v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie, jehož stavbu kapitula zajistila během vlády Matyáše II., krátce před bělohorskou bitvou a vypuknutím třicetileté války.

 

Doba Karla IV. a počátek reformace

Karel IV., syn Jana a Elišky, se považoval za přímého pokračovatele přemyslovského rodu. Jako římský císař sídlil v Praze, kde se i narodil, a zamýšlel z ní udělat hlavní město celé Svaté říše římské. Inicioval vznik Karlovy Univerzity, místo povodní strženého Juditina mostu z roku 1172 nechal postavit nový most (od r. 1850 zvaný Karlův most), založil Nové Město pražské, jehož kostely tvořily znamení kříže, a dal zhotovit drahocennou Svatováclavskou korunu. K ochraně korunovačních klenotů nechal vystavět hrad Karlštejn s kaplí sv. Kříže, vyzdobenou Mistrem Theodorikem.

Založení univerzity začalo přitahovat učence z různých zemí. Již za vlády Karla IV. začal v Praze kázat Konrád Waldhauser, který otevřeně kritizoval hromadění majetku a moci v rukou církve. Na Waldhauserovy reformní požadavky navázal kazatel Milíč z Kroměříže a univerzitní mistr a posléze i rektor Jan Hus. Jeho kázání v Betlémské kapli měla na společnost takový vliv, že po upálení Mistra Jana a Jeronýma Pražského kostnickým koncilem vyústila ve vznik lidového hnutí.

Roku 1419 po kázání Husova žáka Jana Želivského v kostele Panny Marie Sněžné rozvášněný dav, požadující propuštění vězněných stoupenců podobojí, zaútočil na novoměstskou radnici a některé konšely defenestroval. Událost vešla do dějin jako první pražská defenestrace a zahájila téměř 15 let husitských válek.

 

Ve 14. stol. církev procházela mocenskou krizí, názorně zosobněnou dvěma papeži, kteří se navíc vzájemně exkomunikovali. V roce 1409 byl svolán koncil do Pisy, který zvolil nového papeže a očekávalo se, že oba dosavadní odstoupí. Leč nestalo se tak a církev měla papeže dokonce tři. Situaci narovnal až vzápětí následující koncil kostnický.

 

Další defenestrace

Všeobecně bývá za druhou pražskou defenestraci označována až ta fakticky třetí z roku 1618, kterou vyprovokovalo zavření evangelického kostela v Broumově a demonstrativní demolice kostela v Hrobu a která přímo vedla ke třicetileté válce.

Mezitím už se ale v Praze defenestrovalo také 24. září 1483. Tehdy už 12 let vládl Čechám katolík Vladislav Jagellonský, kterému Jiří z Poděbrad nabídl královskou korunu, aby ji nezískal uherský král Matyáš. Katolická menšina pod vládou svého souvěrce ožila a mezi oběma stranami se stupňovalo napětí. Eskalovalo právě v roce 1483, kdy se katolíci hotovili v noci na 25. 9. pobít desítky kališníků a vyhnat jejich kněží. Plán se jim ale nepodařilo udržet v tajnosti, a do pobíjení se tak naopak dali hned ráno kališníci.

Po dobytí staro- i novoměstských radnic se dav pustil i do katolických řeholníků a také do Židů. Nakonec byly v pátek dobyty i oba hrady (královský a Vyšehrad). Všechna tři pražská města pak sepsala smlouvu o jednotě, čímž kališníci získali jasnou převahu. O dva roky později vývoj dospěl ke zrovnoprávnění obou církví na kutnohorském sněmu roku 1485.

 

Nástup Habsburků a protireformace

Vladislavův syn Ludvík byl obdařen přídomkem Dítě, protože byl korunován na krále uherského ve 2 letech, českého ve 3 letech a vlády se ujal po otcově smrti již v 10 letech. Jelikož pobýval v Uhrách, v Českém království se snažili uchvátit moc různí šlechtici, kteří proto roku 1520 málem rozpoutali občanskou válku. Král přijel situaci urovnat, avšak až o dva roky později (v 16 letech). Ve 20 letech pak utonul v bažině u Moháče po prohrané bitvě s mnohem silnějšími Turky, a uhersko-česká větev Jagellonců tak zanikla.

Na českém trůně vystřídali jagellonskou dynastii Habsburkové – ovšem pouze obrazně: zatímco Jagellonci sídlili v Budíně (Budapešti), nově vzniklé rozlehlé habsburské soustátí mělo centrum ve Vídni. Vídeň však byla nebezpečně blízko hranicím s rozpínavou Osmanskou říší, a císař Rudolf II. se proto rozhodl přenést sídlo monarchie do Prahy (to už zvažoval i jeho otec Maxmilián II., který zde také často pobýval). Po čtvrt století trvající rudolfinské éře však již Praha přestala být až do vzniku ČSR hlavním správním centrem země.

Z doby po vydání Rudolfova Majestátu, který zrovnoprávňoval různá náboženství, pochází velký luteránský kostel U Salvátora, postavený v letech 1611–14. Následující dvě století však přála jen katolickým stavbám.

Jedním z nástrojů rekatolizace byla podpora poutí, a tedy i poutních míst. Nad Příbramí vznikl v barokním období vznikl svatohorský komplex s poutním kostelem Panny Marie. Původně gotický kostel Panny Marie byl v letech 1648–73 přestavěn a rozšířen o čtvercový ambit se čtyřmi rohovými kaplemi. Věhlas nejvýznamnějšího mariánského poutního místa v Čechách se váže k Milostné sošce Panny Marie Svatohorské, kterou prý vyrobil sám arcibiskup Arnošt z Pardubic. Z Příbrami vede k areálu unikátní kryté schodiště.

K významným barokním sakrálním stavbám patří např. jezuitský kostel sv. Ignáce na dnešním Karlově náměstí (1665) nebo nedaleko Pražského hradu vybudovaná Loreta (1661). Na počátku 18. století vznikají v Praze dva barokní chrámy sv. Mikuláše – malostranský a staroměstský. Takřka současně je na Bílé Hoře vybudován také komplex Svaté panny Marie Vítězné. V průběhu století 18. pak Dientzenhoferové rekonstruovali břevnovský klášter ve stylu tzv. iluzivního baroka.

 

Osvícenství a moderní doba

Roku 1781 Josef II. povolil protestantům přihlásit se ke své víře a zrušil nevolnictví, takže se poddaní mohli stěhovat a děti mohly chodit do škol bez souhlasu šlechty. V rámci josefínských reforem byla zrušena řada kostelů a kaplí a skoro polovina klášterů. A tak zatímco se roku 1784 v pražské Truhlářské ulici otevřel luteránský sbor, dva roky nato byla zbořena Betlémská kaple. Podle původních nákresů byla obnovena až v 50. letech 20. století.

Ve třicátých letech 18. století postavil architekt Bayer v dnešní Resslově ulici kostel svatého Karla Boromejského. Ten v roce 1935 přešel do rukou pravoslavné církve a stal se katedrálním chrámem svatých Cyrila a Metoděje. V roce 1942 se v něm ukrývali parašutisté, kteří provedli atentát na Heydricha.

Z nejmodernějších staveb musíme zmínit kostel svatého Václava na Smíchově (1885), kostel svaté Ludmily na náměstí Míru (1893), a především Gočárův vršovický kostel svatého Václava (1930) a architektonicky promyšlený Plečnikův kostel Nejsvětějšího srdce Páně (1932) na Žižkově.

 

Židé v Praze

Praha byla a je městem mnoha národností, což se projevilo i na její architektonické tváři. Mimo Čechů a Němců tu žili i Židé či Italové. Židovské město s mnoha památkami je jedním z unikátů židovské architektury. Druhé podobné centrum lze v rámci České republiky najít až v Třebíči na Vysočině. Třebíčské židovské město je zapsáno na seznamu UNESCO, stejně jako celé historické jádro Prahy.

Židé začali do Prahy přicházet jako obchodníci už v 10. století. I když byli křesťany často utiskováni, byli pod ochranou panovníků – ovšem za cenu daní a půjček královské pokladně.

Jedním z nevýznamnějších Židů v českých dějinách byl primas pražského židovského města Mordechaj Maisel, jehož jméno dnes připomíná jedna z ulic na Josefově – někdejší židovské čtvrti. Maisel podporoval vědu a umění, čehož si vážil i císař Rudolf II. Ovšem také půjčoval peníze, a zřejmě právě tím si u Rudolfa vysloužil řadu privilegií.

Za Maiselova působení v druhé polovině 16. století došlo k rozkvětu židovské komunity v Praze i pražského ghetta. Maisel například nechal vydláždit ulice, což bylo na svou dobu neobvyklé. Financoval také stavbu několika synagog – konkrétně Vysoké synagogy a Maiselovy synagogy, kterou založil v roce 1590 jako rodinnou synagogu, a dále radnice, nemocnice i tří studoven, kde působil i rabi Jehuda Löw.

Tato postava je známá především jako autor legendárního Golema, který měl chránit židovské ghetto před křesťanskými pogromy. Podle legendy má být Golem uložen ve Staronové synagoze.

Památky
Trasy