Století 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
                       
 
 
Cesty Keltů, Římanů a Slovanů
8641000
                   
 
 
Cesty mnichů, poutníků i křižáků
 
10001100
                 
 
 
Cesty architektů, stavitelských hutí a českých králů
   
11001200
               
 
 
Cesty inkvizitorů, kazatelů, kacířů a Husitů
       
13001500
           
 
 
Cesty reformace i rekatolizace, misionářů a exulantů
           
15001700
       
 
 
Cesty osvícené tolerance a náboženské svobody
               
17001800
   
 
 
Totalitní režimy a zápas o svobodu křesťanské víry
                 
19391989
 
 
 
Cesty moderní společnosti a státu
                 
19002000
 
 
 
Židovské cesty provázané s křesťanskými
9002000
                   

 

Evropská historie

Století 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
 
910 – založen Clunyský klášter, za opata Odona(po r.927) středisko hnutí za řádovou reformu
988 – křtem kyjevského knížete Vladimíra přestupuje Rusko k pravoslavnému křesťanství
10 Stol.
1054 – rozkol mezi západní a východní církví
1095 – 1.křížová výprava do Palestiny – vznik rytířstva a rytířských řádů
11 Stol.
1147 – 2.křížová výprava (za účasti českého knížete Vladislava II.)
kol.1173 – zakládá Petr Valdes hnutí valdenských
ve 12.století – vznik západoevropských univerzit
kol.1190 – 3.křížová výprava
12 Stol.
1204 – 4.křížová výprava
1209 – povolen františkánský řád, založený sv.Františkem z Assisi
1209-1229 – trestné výpravy proti albigenským v jihozápadní Francii
1267-1273 – sv.Tomáš Akvinský úíše dílo Summa Theologie
1232 – založena inkvizice pro vyhledávání kacířů
13 Stol.
1309-1377 – papež sídlí v Avignonu1328 – začátek stoleté anglicko-francouzské války
1228 – 5.křížová výprava
do 1270 - 6.a 7.křížová výprava
1378-1417 – papežské schisma (dva papežové-v Římě a Avignonu)
14 Stol.
1410 – poražen řád německých rytířů v bitvě u Grundvaldu
1431 – upálena Johanka z Arcu
1450 – Jan Gutenberg v Mohuči vynalezl knihtisk
1453 – dobyli Turci Cařihrad a začali postupovat do Evropy
1492 – objevení Ameriky
15 Stol.
16.století – reformace M.Luthera aj.Calvina
1529 – Turci oblehli Vídeň
1540 – založen jezuitský řád
1572 – ve Francii „Bartolomějská noc“ – vyvraždění hugenotů
16 Stol.
1648 – mír vestfálský
1683 – Turci oblehli Vídeň
17 Stol.
1762-1796 – vláda Kateřiny Veliké v Rusku
1773 – zrušen jezuitský řád
1776 – vyhlášena nezávislost Spojených států amerických
1789 – Velká francouzská revoluce
1792 – Francie republikou
18 Stol.
1804 – Napoleon francouzským císařem, napoleonské války
1813 – Napoleon poražen u Lipska
1815 – Napoleon poražen u Waterloo (tzv.stodenní císařství)
1825 – vzpoura děkabristů v Rusku
1825 – první železnice v Anglii
1848 – únorová revoluce ve Francii, ohlasy v Rakousku, Itálii a Německu
1861 – válka mezi Severem a Jihem v USA
1870 – válka francouzsko německá
19 Stol.
1914-1918 – 1.světová válka
1917 – Říjnová revoluce v Rusku
1920 – založena Společnost národů (v Ženevě)
1922 – fašistický režim v Itálii
1933 – Hitler kancléřem Německa
1936-1939 – španělská občanská válka
1939-1945 – 2.světová válka
20 Stol.