Cesty mnichů, poutníků i křižáků

11.–12. století

Přemyslovské knížecí Čechy se nevratně stávají součástí křesťanského západu, především díky sílícímu postavení Svaté říše římské, která se označuje za pokračovatelku starověkého Říma. Na západě vrcholí mezi císařem (králi) a papežem (církví) tzv. boj o investituru, tj. o právo dosazovat církevní hodnostáře. Do Čech a na Moravu přicházejí ve stále větší míře nová řeholní hnutí a řády, které společně s německy mluvícím obyvatelstvem kolonizují špatně dostupné pohraničí. Přinášejí s sebou také vzdělanost i nové architektonické slohy (románský a gotický). Středověkou kulturu na křesťanském západě výrazně ovlivní touha po duchovním putování za svatými, které má logické pokračování v éře křižáckých výprav do Palestiny (Svaté země) za osvobození hrobu Ježíše Krista. Toto období je označováno jako vrcholný středověk a končí krizí církve a západního křesťanství.

Čechy a Morava jsou v tuto dobu již plně součástí západního katolického světa, konkrétně Svaté říše římské, což potvrzuje rychlé šíření románského slohu, který v sobě mistrně propojil vlivy byzantské, keltské i barbarské. Na našem území jej šíří zpočátku benediktini, kteří mají jedno ze svých center v klášteře ve francouzském Cluny. V této době začínají na našem území vznikat četné rotundy, baziliky, kláštery, kostely.

V 11. století existoval v českých zemích systém vlastnických kostelů. Kostely byly majetkem toho, na čí půdě byly postaveny, biskup ke jmenování kněze potřeboval souhlas majitele. Duchovní správa byla do jisté míry pánovým soukromým podnikem, z jehož příjmů získával podíl. Tento stav si dala za cíl na přelomu raného a rozvinutého středověku změnit clunijská reforma, která měla za cíl vymanit církev z moci světských vládců. Jednou z cest bylo zakládání mnoha nových klášterů.

 

Pevnosti svatých

Šíření románského slohu usnadnil vzrůst kultu svatých, podpořený vznikem poutních cest, které křižovaly celou Evropu (ve středověku nejproslulejší – pouť do Říma, pouť sv. Jakuba do Santiaga de Compostela či sv. Martina do Tours). Téměř každé opatství se chtělo stát vyhledávaným poutním místem. Kostely, „domy Boží“, se staly i domem světce, jehož hrob chránily jako pevnost. Do chrámu-pevnosti se uchylovali věřící poutníci pro ochranu před zlým a ďábelským světem. Hrob světce, zpravidla umístěný v apsidě (na východ od hlavního oltáře), dal vzniknout širokým bočním a příčným lodím, aby jej mohlo současně navštívit co nejvíce poutníků. Nedílnou součástí románských kostelů je i sochařská výzdoba, především vstupní portál („zkamenělý obraz“), mozaika a vnitřní pestrá barevná výmalba. Ta měla pro negramotné poutníky informativní, naučnou funkci, neboť zobrazovala životy světců, ale někdy i panovnických rodů, jako např. rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě.

Navazujícím nositelem románského slohu je řád francouzských cisterciáků, řídící se řeholí Benedikta z Nursie od r. 1098. Jako reformní benediktinský řád se zpočátku vracel k ideálům chudoby. Jeho příslušníci se soustředili především na kolonizování odlehlých a nehostinných míst, neboť ovládali mnoho řemesel. Dílny a stodoly, kde pracovali bratři laikové, byly předobrazem továren a velkostatků moderní doby, s tím rozdílem, že kovárna či klášterní hospic byly stavěny stejně pečlivě jako kostel, který byl prostý, bez sochařské výzdoby. („K čemu je dobré stavět před oči mnichovi, který má číst a meditovat, tyto směšné nestvůry, krásné ohavnosti? Vždyť je pak zábavnější prohlížet si kameny než číst v rukopisech, trávit dny pozorováním sochařských děl místo úvahami o zákonu Páně.“ - sv. Bernard z Clairvaux)

Cisterciáci přicházejí do Českého království roku 1142, zakládají kláštery (první v Sedlci u Kutné Hory) a především kolonizují odlehlá, zalesněná či bažinatá území. Rozmach řádu je spojen také s rozmachem Čech a Moravy za panování nejmocnějších přemyslovských králů Přemysla Otakara I. a II. Jejich kláštery, např. Plasy, Velehrad, Porta Coeli, Vyšší Brod, Zlatá Koruna či Zbraslav jsou nadlouho synonymem pro kláštery, rozšiřující pomocí kolonizace prosperitu země, řemeslnou zručnost, křesťanskou vzdělanost, hudbu a péči o chudé a nemocné.

 

Příchod Židů

Prastaré obchodní stezky do Čech a na Moravu přivedly židovské obyvatele, kteří se věnovali především dálkovému obchodu. Usazovali se ve městech, za Přemysla Otakara II. jsou jim uznána určitá práva. V této době je také postavena Staronová synagogaPraze, která je nejdéle fungující synagogou v Evropě (více v přehledu dějin Židů). Zpočátku snad byli přijímáni v úctě a vážnosti. První křížová výprava, vyhlášená roku 1095 papežem Urbanem II., to však výrazně změnila. Výpravy měly v první řadě dobýt Svatou zemi a získat Jeruzalém s Kristovým hrobem z rukou muslimů. Všechny výpravy se nesly ve znamení hrozícího fiaska a barbarskosti Evropanů v kontrastu s kulturní vyspělostí muslimského světa.

Největší obětí křížových výprav se ovšem nestali muslimové v Palestině, ale Židé v Evropě, jelikož táhnoucí tlupy „svatých rytířů“ s heslem „Bůh to tak chce“ měly zaručenu bezhříšnost při dobývání všeho nekřesťanského. Jeden z pogromů středověku zanechal černou skvrnu i na vládě císaře Karla IV., když roku 1349 propukl pogrom v Norimberku. Křížové výpravy však přinesly do evropské kultury také nové prvky: fenomén rytířských řádů (v Pobaltí dokonce založili svůj stát Livonsko), křížových výprav (které se později vyhlašovaly více proti evropským kacířům), rytířské dvorské kultury, ale také architektury, která získala nové vlivy z východu.

Středověké cesty důvěrně znají osudy mnoha křižáků usilujících vydobýt si Boží přízeň, slávu a bohatství, i rytířů bojujících o přízeň především mladých šlechtičen. Tyto vlivy do českých zemí přinesli i mnozí křižáci v čele s českým králem Vladislavem II., který se třetí křížové výpravy účastnil po boku císaře Fridricha I. Barbarossy. Výraznou postavou 12. století byl pražský děkan Kosmas, který napsal první českou kroniku.
 

Významné letopočty světové historie

1054 –
rozkol mezi západní a východní církví
1095 –
1.křížová výprava do Palestiny – vznik rytířstva a rytířských řádů
1147 –
2.křížová výprava (za účasti českého knížete Vladislava II.)
kol.1173 –
zakládá Petr Valdes hnutí valdenských
ve 12.století –
vznik západoevropských univerzit
kol.1190 –
3.křížová výprava